Young Lawyers

Committee

Committee Leader


Chair, Young Lawyers Committee | LAWASIA

Mr Yoshikazu Abe
Mori Hamada & Matsumoto
Marunouchi Park Building 
2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8222
JAPAN

P: +81 3 6266 8528
F: + 81 3 6266 8428
E: younglawyers.chair@lawasia.asn.au